Kako se mogu promijeniti podaci u katastarskom operatu

Promjene podataka katastarskog operata mogu se provesti na temelju rješenja koje donosi nadležni katastarski ured.

Promijeniti se mogu podaci o katastarskim česticama i o načinu uporabe katastarskih čestica, o osobama upisanima u posjedovne listove, te se mogu evidentirati zgrade i druge građevine u katastarskom operatu.

Promjena podataka o katastarskim česticama

Katastarskim podacima se opisuju katastarske čestice i mogu se promijeniti samo na temelju geodetskog elaborata i upravnog rješenja koje donosi nadležni katastarski ured. Rješenje će se donijeti prema pravilima upravnog postupka, a upisani nositelji prava moraju biti obaviješteni o svakoj promjeni podataka kojom se mijenjaju podaci o katastarskim česticama. Nakon njegove pravomoćnosti katastarski ured promijenit će podatke u katastarskom operatu.

Izvor: Pinterest

Promjena podataka o načinu uporabe katastarske čestice

Da bi se promijenio način uporabe katastarske čestice, svatko se može obratiti ovlaštenim geodetskim izvoditeljima, ali i katastarskom uredu. Tom prilikom katastarski službenici izlaze na terenski uviđaj i prema tome izrađuju odgovarajući geodetski elaborat.

Promjena podataka o osobama upisanima u posjedovne listove

Kao i kod promjene podataka o katastarskim česticama, i u ovom slučaju katastarski ured donosi upravno rješenje za upis vlasnika u posjednovne listove. Osim toga, vlasnici se mogu upisati u posjedovne listove i na temelju rješenja zemljišnoknjižnog odjela po službenoj dužnosti. Pritom pravni prednici koji su upisani u katastru moraju odgovarati pravnim prednicima koji su upisani u zemljišnim knjigama. Katastarski ured o tome ne obavještava posebno jer se podrazumijeva da su vlasnici već dobili rješenje od zemljišnoknjižnog odjela.

Evidentiranje zgrada i drugih građevina u katastarskom operatu

Zgrade i druge građevine evidentirat će se u okviru katastarske čestice ili u okviru prava građenja. Na temelju geodetskog elaborata i upravnog rješenja od strane nadležnog katastarskog ureda može se provesti evidentiranje i promjena podataka o zgradama i drugim građevinama u katastarskom operatu. Elaboratu se može priložiti i odgovarajući akt o uprabi.

Izvor: https://gov.hr/hr/promjena-podataka-katastarskog-operata/1314

Pročitajte još

Novi krug subvencija za stambene kredite

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama objavila je prošlog tjedna vijest da posljednji krug subvencija za stambene kredite...

Komentari

Povezano

Novi krug subvencija za stambene kredite

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama objavila je...

5 znakova da je došlo vrijeme za zamjenu usisavača

Usisavač je jedan od najvažnijih aparata u svakom kućanstvu....

Ostanimo povezani!

Pratite nas i na Instagramu