Posebni zemljišnoknjižni postupci – kako se razlikuju i što se njima mijenja

Među posebne zemljišnoknjižne postupke spadaju pojedinačni ispravni postupak, osnivanje, obnova i dopuna zemljišnih knjiga, pojedinačno preoblikovanje zemljišnih knjiga i povezivanje zemljišne knjige i knjige položenih ugovora.

Da bi se pojedinačnim ispravnim postupkom ispravio zemljišnoknjižni upis, za njega mora postojati opravdan razlog. Može se provesti kod jednog ili više zemljišnoknjižnih uložaka. Opravdani razlog za njegovo pokretanje je ako osoba posjeduje ispravu kojom se može učiniti vjerojatnim da joj pripada pravo koje nije upisano u njenu korist, zbog čega bi trebalo ispraviti određene zemljišnoknjižne upise.

Za otvaranje pojedinačnog ispravnog postupka potreban je prijedlog koji mora sadržavati točnu naznaku u kojem se smislu zahtijeva ispravljanje zemljišnoknjižnog uloška, koji bi se zemljišnoknjižni upisi trebali ispraviti u tom ulošku, na koji način i u čiju korist, na kojim se činjenicama prijedlog temelji, ime, prezime, adresu i OIB osobe u čiju se korist traži ispravak upisa u zemljišnoj knjizi. Ne mora se navesti ime osobe odnosno protustranke protiv kojih se traži ispravak upisa. Može se podnijeti i nacrt kako bi trebao izgledati ispravljeni zemljišnoknjižni uložak.

Nakon što zemljišnoknjižni sud usvoji prijedlog, donijet će rješenje o otvaranju pojedinačnog ispravnog postupka te će u onom dijelu zemljišne knjige na koji se ispravak odnosi zabilježiti da je otvoren pojedinačni ispravni postupak. Zabilježba će se izbrisati po službenoj dužnosti istodobno kad i brisanje prijava i prigovora zaprimljenih u postupku. Prilikom donošenja rješenja, u uputi o pravnom lijeku naznačit će se da osobe koje za to imaju pravni interes svoja prava mogu ostvarivati u ispravnom postupku podnošenjem prijava ili prigovora otvorenom u roku za ispravak, odnosno u parnici pred sudom ili u postupku pred drugim nadležnim tijelom nakon što pojedinačni ispravni postupak bude zaključen.

Sud će po službenoj dužnosti i o trošku predlagatelja objaviti oglas o otvaranju pojedinačnog ispravnog postupka na e-Oglasnoj ploči, oglasnoj ploči suda, nadležnog ureda za katastar, jedinice lokalne samouprave ili na drugi odgovarajući način.

Osnivanje, obnova i dopuna zemljišne knjige

Ovdje je riječ o tri zasebna zemljišna postupka. Postupak osnivanja zemljišne knjige za katastarsku općinu ili neki njezin dio provodi se kad zemljišta te katastarske općine nisu upisana ni u jednoj zemljišnoj knjizi, na temelju podataka postojećeg katastarskog operata i na temelju podataka prikupljenih i obrađenih u katastarskoj izmjeri ili tehničkoj reambulaciji.

Postupak obnove postojeće zemljišne knjige ili njezinog dijela provodi se kad se provede postupak katastarske izmjere, temeljem katastarskih podataka prikupljenih i obrađenih u provedenoj katastarskoj izmjeri ili tehničkoj reambulaciji. Postupak obnove ako je zemljišna knjiga ili neki njezin dio uništen provodi se na temelju podataka postojećeg katastarskog operata. Postupak obnove može se provesti i onda kad je u katastru na snazi katastarski operat koji ne zahtijeva ponovnu katastarsku izmjeru, te je onda riječ o obnovi podataka na temelju postojećeg  katastarskog operata, ali samo ako tijelo nadležno za katastar potvrdi da je stanje postojećeg katastarskog operata takvo da se može pristupiti postupku obnavljanja.

Postupak dopune zemljišne knjige provodi se kad se utvrdi da u zemljišnu knjigu nisu upisana sva zemljišta katastarske općine za koja se vodi zemljišna knjiga, na temelju podataka postojećeg katastarskog operata ili prijavnog lista.

Postupci osnivanja i obnove zemljišne knjige za dio katastarske općine provode se ako zemljišnoknjižni sud i tijelo nadležno za katastar ocijene da bi provođenje djelomičnog osnivanja, odnosno obnove zemljišne knjige bilo učinkovitije od osnivanja, odnosno obnove cijele općine.

Postupci osnivanja, obnove i dopune zemljišnih knjiga provode se istodobno s postupkom izlaganja na javni uvid podataka prikupljenih i obrađenih katastarskom izmjerom ili tehničkom reambulacijom, odnosno s izlaganjem na javni uvid podataka postojećeg katastarskog operata.

Osnivanje i obnovu zemljišne knjige provodi nadležni zemljišnoknjižni sud po službenoj dužnosti na čijem se području nalazi katastarska općina za koju se zemljišna knjiga osniva ili obnavlja, na temelju odluke ministra pravosuđa i uprave.

Zemljišna knjiga odnosno njezin dio za koji se provodi postupak ili po dijelovima katastarske općine, osnovana je ili obnovljena onoga dana kad sud odlukom o otvaranju zemljišne knjige ili dijela zemljišne knjige utvrdi da su sastavljeni svi zemljišnoknjižni ulošci za koje se provodio postupak. Odluku donosi predsjednik suda ili sudac kojeg za to ovlasti predsjednik suda. Otvaranje ispravnog postupka mora se bez odgode oglasiti na e-Oglasnoj ploči, oglasnoj ploči nadležnog suda, nadležnog ureda za katastar, jedinice lokalne samouprave ili na drugi odgovarajući način.

Istovremeno s otvaranjem zemljišne knjige otvara se ispravni postupak te se u roku određenom za ispravni postupak podnose prijave i prigovori. Dok rok za ispravak određen oglasom ne istekne, upisi u zemljišnu knjigu ne smatraju se istinitima i potpunima, pa se nitko ne može pozivati na to da je postupao s povjerenjem u njihovu istinitost ili potpunost.

Izvor:  https://gov.hr/hr/posebni-zemljisnoknjizni-postupci/1310

Pročitajte još

Novi krug subvencija za stambene kredite

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama objavila je prošlog tjedna vijest da posljednji krug subvencija za stambene kredite...

Komentari

Povezano

Novi krug subvencija za stambene kredite

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama objavila je...

5 znakova da je došlo vrijeme za zamjenu usisavača

Usisavač je jedan od najvažnijih aparata u svakom kućanstvu....

Ostanimo povezani!

Pratite nas i na Instagramu